POLITYKA PRYWATNOŚCI 

&

PLIKÓW COOKIES

ADMINISTRATOR

Przywiązuję szczególną wagę do ochrony prywatności klientów, kontrahentów i współpracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych. Cieszę się, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://maugustyniak.com

Administratorem strony jest firma Monika Augustyniak - Life Sciences Law z siedzibą przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres monika.augustyniak@protonmail.com

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dbam, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi.

Firma jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystam też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. firmy księgowe, agenci nieruchomości, firmy deweloperskie / biuro sprzedaży dewelopera).

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

 

DO CZEGO WYKORZYSTUJE TWOJE DANE OSOBOWE

 

Dane kontaktowe pozyskiwane od kontrahentów służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów oraz świadczenia usług. Prowadzę także działalność marketingową i w jej ramach staram się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych, by zapewnić im aktualne informacje o produktach i usługach.

Podmiotom trzecim udostępniam Twoje dane za Twoją zgodą lub gdy zobowiązują mnie do tego przepisy prawa.

 

NA JAKICH ZASADACH 
I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAM TWOJE DANE

 

Dokładam staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniam, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane; 

 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

 

Twoje dane przetwarzam zwykle na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy. 

 

W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy czy ustawy o rachunkowości. Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej.

 

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ

Podejmuję odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,

 • informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,

 • sprostowania danych;

 • bycia zapomnianym;

 • ograniczenia przetwarzania;

 • przenoszenia danych;

 • sprzeciwu;

 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),

 • informacji o naruszeniu ochrony danych.

 

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa wyślij wiadomość na adres monika.augustyniak@protonmail.com 

W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

JAK BĘDĘ SIĘ Z TOBĄ KONTAKTOWAĆ

Informacji udzielam na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzę Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz inną preferowaną formę komunikacji.

W JAKIM TERMINIE SPEŁNIMY TWOJE ŻĄDANIE 

Informacji staram się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużę o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformuję Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

PODWYKONAWCY / PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

Jeżeli współpracuję z podmiotami, które w moim imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystam wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzam podmioty, którym powierzam przetwarzanie Twoich danych. Zawieram z nimi szczegółowe umowy, a także dokonuję okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takiej umowy i przepisami prawa.

JAK DBAM O PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH

Aby sprostać wymogom prawa opracowałam szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.: 

 • ochrona danych w fazie projektowani i domyślna ochrona danych,

 • ocena skutków dla ochrony danych, 

 • notyfikacja naruszeń,

 • sporządzanie rejestru czynności przetwarzania danych,

 • retencja danych,

 • realizacja praw osób, których dane dotyczą.

 

Regularnie sprawdzam i aktualizuję dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staram się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe. 

 

RETENCJA DANYCH

Dane osobowe przechowuję w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizuję (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwam. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniam:

 • ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum,

 • ustalenie terminu usuwania danych osobowych i kryteriów ustalania tego terminu lub okresowego przeglądu.

 

Okres przetwarzania danych określam w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

 

UPOWAŻNIENIA

Zapewniam, by każda osoba działająca z mojego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na moje polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

 

PLIKI COOKIES

Pliki „cookies” to niewielkie pliki zapisywane na Twoim komputerze, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach. Pliki „cookies” mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystam z plików „cookies” w celu m.in. dostosowania zawartości strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.

     ™ | © Copyright, All Rights Reserved 2020, Monika Augustyniak

     monika.augustyniak@protonmail.com

     Twarda 18, 00-105 Warszawa

     +48 600 738 548

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now